22
دسامبر
مي گويد که "ويمانا" ها راهنماي پرواز ويماناها چگونه است ؟ ،از سيستم نيروي محرکه اي استفاده مي کرده اند ( که بر اساس ترکيبي ازجايروسکوپ ( ژيروسکوپ الکتريسيته و جيوه کار مي کرده است آيا اين ممکن است؟ جيوه يک ماده غير عاديست . هواپیما های ويماناها باستانی هندی با فدرت هدایت با ذهن راهنماي پرواز ويماناها چگونه است ؟ متون توضيح ويمانا اسطوره...