برچسب: هیچکس برای من تو نمیشود

برای هیچکس که نه …فقط برای تو …

برای هیچکس که نه …فقط برای تو …

جنگی تمام عیار …. در گرفته است …. میان تمام زندگی بی تو …. و من …. کدام پیروز خواهد شد …. درد ها که هر روزه سر می رسند … که از یاد ببرم …هر روزه یادت را …. ……. من ترا از یاد نمی برم …. به گمانم ترا دیگر …. با خودم…

میزان کیفیت مطلب