26
آگوست
  1 - چه چیزهایی باعث می شود شما لبخند بزنید؟ 2 - به چه چیزهایی در زندگیش افتخار می کند؟ 3 - چه کارهای اشتباهی از طرف شما را می بخشد؟ 4 - چه زمان هایی احساس تنبلی می کند و علتش چیست؟ 5 - بد ترین کاری که تا کنون انجام داده است چیست؟ 6 - چه چیز پرنگی را از کودکی به...

Accessibility