علائم و نشانه های به جا مانده از موجودات بیگانه بر زمین – اسرار قوم مایا

بناهايي تاريخي …که دقيقاً منطبق بر رويدادهاي آسماني هستند . موجودات بیگانه بر زمین تاريخي نگاشته شده بر سنگ…در بزرگداشت حاکمي غير زميني و گاهشماري دقيق، از جابجايي هاي محور زمين .در هر 26.000 سال آيا حقيقتاً ماياهاي امريکاي مرکزي بودند که يکي از پيشرفته ترين تمدنهاي دوران باستان را بنا نهادند؟ يا آنکه اين، …
ادامه ی نوشته علائم و نشانه های به جا مانده از موجودات بیگانه بر زمین – اسرار قوم مایا