28
ژانویه
جهت نتیجه بهتر وارتقاُدرجه کیفی رنگ به نکات ذیل توجه فرمایید: در رنگهای ۱ الی ۶ ازاکسیدان نمره ۱(۶درصد)استفاده کنید.(این کار باعث دوام بیشتر وپوشش بهتر می شود.میزان مصرف اکسیدان مساوی با میزان رنگ. همچنین در رنگساژ کردن نیز از همین اکسیدان استفاده کنید این کار باعث عدم بروز زردی و قرمزی میشود.میزان مصرف اکسیدان ۱.۵تا ۲ برابر رنگ است. دررنگهای۷الی۱۰ ازاکسیدان۲(۹درصد)استفاده نمایید.میزان مصرف اکسیدان۱.۵برابر...