19
سپتامبر
[caption id="attachment_900" align="alignnone" width="351"] گلبول های قرمز:[/caption] کم خون قرمز خون یا کم خونی می تواند باعث خستگی و ضعف شود. هنگامی که افراد دارای شمارش گلبول قرمز پایین تر از حد طبیعی هستند، بدن آنها باید بیش از حد کار کند تا اکسیژن کافی به سلول ها برسد. این می تواند یک فرد احساس تخلیه را ترک کند. شمارش گلبول قرمز کم می تواند...