25
مه
درمان بلغم بنا بر این روایت در روشی که ما برای درمان بیماری‌ها ارائه می‌دهیم، رعایت اصول تغذیه سالم و اصلاح آن حرف اول را می‌زند، و در صورتیکه این اصول بطور صحیح رعایت نگردند، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. بر اساس اطلاعاتی که در مرحله قبل از شما دریافت کرده‌ایم، نسخه‌ای تهیه شده که اجرای آن موجب درمان ریشه‌ای کلیه بیماری‌های شما خواهد شد،...

Accessibility