تعبیر خواب مسواک زدن مرده – تعبیر خواب جدید و امروزی

خواب مسواک زدن مرده خواب مسواک زدن مرده میتواند معنا و مفهوم عمیق را در بر داشته باشد خواب مسواک زدن مرده که در ادامه با ان اشنا خواهید شد . مسواک به نقل قل از معبرین قدیمی اشاره به دندان و دندان نشان از خانواده خواهد بود .همان طور که پیشتر گفتم دیدن این …
ادامه ی نوشته تعبیر خواب مسواک زدن مرده – تعبیر خواب جدید و امروزی

تعبیر خواب مسواک

مسواک همیشه با دندان است و چنان چه در خواب تنها دیده شود باز هم دندان ها را به خاطر می آورد. اگر در خواب ببینید دندان ها را مسواک می کنید به خویشان و فرزندان و اهل خانه خود محبت، یاری و کمک می کنید و در واقع بزرگتری خانه و خانواده را به …
ادامه ی نوشته تعبیر خواب مسواک