23
آوریل
[wpforms id="7952"][wpforms id="7955"] تعبیر خواب دادن کفش به مرده این می تواند باشد که ما در زندگی روزمره خوداحساس گناه می کنم شاید درمورد همان شخصی که در حال دیدن خوابش هستیم دیدن خواب این تعبییر را می توان از این منظر دیدید که ما چیزی را به کسی هدیه داده ایم  اما نکته دیگری که در خوااب  ما نسبت اموات وجود دارد این هست...
10
آوریل
[caption id="attachment_490" align="alignnone" width="456"] تعبیر خواب بخشیدن[/caption] تعبیر خواب بخشش از نگاه معبرین امروزی :   اگر در خواب دیدید که کسی را ببخشیدید نشان ان است از شخصی که با شما دچار خسومت شده است بگذرید. گذشت از  کینه، گناه هم تعبیر دارد که باعث جلو رفتن زندگیتان از هر سطحی که هستید می شود. بخشیدن در خواب ما به نقل از معبرین امروزی بیشتر نماینده...