تعبیر خواب حمله شیر

تعبیر خواب شیر می تواند نشانه ایی از فردی قدرتمند و نیرومند بدهد که شما متاسفانه با ان فرد نحوی وارد مجادلاتی می شود عمده معبران نوشته اند که اگر چنین خوابی ببنید و پیروز این میدان باشید نشان موفقیت و پیروزی در جنگ با یکی از این هاست. ابراهيم كرماني گويد: ديدن شير به …
ادامه ی نوشته تعبیر خواب حمله شیر