12
آوریل
[caption id="attachment_524" align="alignnone" width="300"] تعبیر خواب - بيني[/caption] تعبیر خواب بینی از نکاه معبرین امروزی:  ابینی بازتابی از قدرت شخصی است. بازتی از اعتماد به نفس و کنجکاوی است.اگر بینیتان در خواب کوچک تر از حابت طبیعی بود بینی نشانه شکست در امور  است.اگر دیدید مو در بینی شما رشد کرده نشانه تعهداتی است که شما با توان خود می توانید ان ها را عملی...

Accessibility