10
آوریل
[caption id="attachment_490" align="alignnone" width="456"] تعبیر خواب بخشیدن[/caption] تعبیر خواب بخشش از نگاه معبرین امروزی :   اگر در خواب دیدید که کسی را ببخشیدید نشان ان است از شخصی که با شما دچار خسومت شده است بگذرید. گذشت از  کینه، گناه هم تعبیر دارد که باعث جلو رفتن زندگیتان از هر سطحی که هستید می شود. بخشیدن در خواب ما به نقل از معبرین امروزی بیشتر نماینده...

Accessibility