14
آوریل
[caption id="attachment_546" align="alignnone" width="434"] تعبیر خواب - پرواز[/caption] تعبیر خواب پرواز از نگاه  معبرین امروزی: اگر خواب پرواز دیدید و در جاهای غیر معمول فرود امدید رویداد های غیر منتظره در زندگی واقعیتان است. اگر خواب دیدید عقاب در حال پرواز در اسمان علامت از واقعت مبارزه تلخ برای حفظ و یا اجرای یک طرح را نشان می دهد ولی می توانید امید وار باشید...
27
مارس
[caption id="attachment_272" align="alignnone" width="462"] تعبیر خواب پرواز[/caption] حضرت دانیال گوید: اگر بیند چون مرغ از جائی به جائی می پرید، دلیل که به سفر رود و به قدر بلندی و پریدن وی از زمین بلندی و شرف یابد. اگر بیند راست به آسمان می رفت، دلیل که او مضرت رسد. اگر بیند چندان پرواز کرد در هوا که به آسمان رسید و در آسمان ناپدید...