۱۲
فرو
جنگی تمام عیار .... در گرفته است .... میان تمام زندگی بی تو .... و من .... کدام پیروز خواهد شد .... درد ها که هر روزه سر می رسند ... که از یاد ببرم ...هر روزه یادت را .... ....... من ترا از یاد نمی برم .... به گمانم ترا دیگر .... با خودم خواهم برد...برای همیشه ... من با همه درد هایم شکست...