Results For: کم خونی

جنگ

دانشمندان درمورد اینکه آیا خشونت در طول زمان کاهش یافته است تحقیق کرده انددانشمندان درمورد اینکه آیا خشونت در طول زمان کاهش یافته است تحقیق کرده اند

بر خلاف ایده ای محبوب در میان محققان، دولت های مدرن طعم و ماندۀ طولانی مدت مردم را برای کشتن یکدیگر در جنگ ندیده اند، یک مطالعه جدید جنجالی نتیجه

READ MOREREAD MORE