25
مارس
[caption id="attachment_213" align="alignnone" width="369"] تعبیر خواب لباس عروس[/caption] تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است. تعبیر خواب به روایت جابرمغربی اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، دلیل است که آخر او باشد. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب...
25
مارس
[caption id="attachment_210" align="alignnone" width="389"] تعبیر خواب اتش[/caption]   خواب آتش یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آتش در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آتش می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آتش را مطالعه نمایید و متوجه شویدآتش چه تعبیری دارد ادامه مطلب تعبیر خواب آتش از دید حضرت امام جعفر صادق ع تعبیر خواب خوردن آتش، خوردن مال...
25
مارس
  [caption id="attachment_207" align="alignnone" width="366"] تعبیر خواب کلاغ[/caption]   کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده. صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است. اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می گوید. اگر در خواب صدای...
25
مارس
[caption id="attachment_204" align="alignnone" width="300"] تعبیر خواب کلاغ[/caption] کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده. صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است. اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می گوید. اگر در خواب صدای کلاغ های...
25
مارس
[caption id="attachment_201" align="alignnone" width="294"] تعبیر خواب کبوتر[/caption]   کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می...