تعبیر خواب - بام

تعبیر خواب بامتعبیر خواب بام

تعبیر خواب بام یا سقف از سوی معبرین امروزی سقف در خواب های ما نشانه جدایی بین دو کشور که از شما محافظت می کند تعبیر شده است . اگر خواب

READ MOREREAD MORE
تعبیر خواب باران

تعبیر خواب بارانتعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران از نگاه معبرین امروزی   باران طبق تعبیر معبیران امروزی این تفسیر می شود که اموال شما دو برابر خواهد شد .باران نماد باروری است نماد روزی

READ MOREREAD MORE