تعبیر خواب ارزانی

تعبیر خواب ارزانی شدن در خواب

تعبیر خواب ارزانی یوسف نبیعلیه السلام گوید: دیدن ارزانی مصیبت بود تعبیر, خواب, ارزانی,تابیر خواب , خواب سفر ,تبیر خواب ,تعبیر خواب خورشید , خدای متعال از خود ,تعبیر, خواب تعبیر ابن سیرین , حسب ,تعبیر خوای ,تعبیر خوا تعبیر …

تعبیر خواب آزاد شدن

تعبیر خواب آزاد شدن

تعبیر خواب آزاد شدن حضرت دانیال گوید: اگر کسی بیند که آزاد شد، یا کسی او را آزاد کرد، دلیل کند که اگر بیمار بود، شفا یابد و اگر وام دار بود، وامش گذارده شود و اگر حج نکرده باشد، …

تعبیر خواب زندان

تعبیر خواب زندان

  اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهائی دست و پاگیر و تشویش …

تعبیر خواب سفر کردن

تعبیر خواب سفر کردن

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سفر کردن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید تعبیر خواب سفر کردن …

تعبیر خواب استخدام

تعبیر خواب استخدام

1ـ اگر خواب ببینید بیکار هستید و برایاستخدام به دنبال کار میگردید ادامه مطلب ، علامت آن است که از رویوجدان کار میکنید و برایهمین نباید نگران چیزیباشید . زیرا دیگران همیشه به شما و کارتان نیازمندند . 2ـ اگر …

تعبیر خواب استفراغ

تعبیر خواب استفراغ

استفراغ حضرت دانيال گويد: اگر كسي درخواب بيند قي كرد و آسان برمي آمد، دليل كه از معصيت توبه كند. اگر قي نتوانست كرد، دليل كه زياني به وي رسد و بعضي مي گويند، دليل معصيت است و زيان مال …

تعبیر خواب پول

تعبیر خواب پول

اگر در خواب پول دیدید تعبیر ش غم است صدقه بدهید ولی اگر درخواب کسی به شما پول داد، تعبیر ش رسیدن خبر تولد پسری به شماست. اگر پول طلا در خواب دیدید تعبیر ش گران شدن اجناس است. پول …