تعبیر خواب ماهی و ماهیگیری

تعبیر خواب ماهی و ماهیگیری

تعبیر خواب ماهی و ماهی گری به روز معبیرین قدیمی می گویند ماهی نماد اتفاقات مثبت است. استثنا تعبیر خواب ماهی می تواند بد باشد زمانی هست که ماهی مرده یا از دست شما بگریزد. تعبیر این خواب از نظر منفی ممکن …