10
دسامبر
این گفتار متفاوت و گاهی متناقض منابع درباره مرگ کوروش نشان میدهد که نباید صرفا به منابع تاریخی تکیه کنیم چرا که گویا حتی در زمان باستان هم روایات گوناگونی از مرگ کوروش نشر یافته بود. هیچ بعید نیست که در همان زمان شایعههایی درباره مرگ کوروش وجود داشته است و مورخان شایعهها را شنیدهاند و یا برخی از کسانی که صاحب قدرت بودند روایتی...
10
دسامبر
پس از پیدا شدن آثار باستانی و اسناد و مدارک گوناگون از منطقه باستانی میانرودان، سال مرگ کوروش بزرگ بر ما آشکار شده است. به طوری که میدانیم این پادشاه بزرگ نزدیک به سال ۵۳۰ پیش از میلاد درگذشته است. البته با توجه به آرامگاه کوروش، احتمال میرود که کوروش در قلمروی خودش دار فانی را وداع گفته باشد. با این حال از مواردی که...