14
مه
از نظر تفسیر ایات قران شاید بتوان گفت که این جهان همانند مدرسه و دانش اموزش خلق شده باشد نقش انسان ها همانند طفل دانش اموز منطبق ساختن خود با نظامات و قوانین قاهر و حاکم بر مدرسه به خاطر بهره برداری و استفاده هر چه بیشتر از امکانات و لوازم موجود برای هدایت و رشد است تا در پایان سال جزای تلاش خود را...