دسته: سلامتی

مراقبت از حیوان خانگی بیمار می تواند اضطراب، افسردگی را افزایش دهدمراقبت از حیوان خانگی بیمار می تواند اضطراب، افسردگی را افزایش دهد

به خوبی شناخته شده است که مراقبت از یک فرد به شدت بیمار یک تلاش استرس زا است که خطر اضطراب و افسردگی را افزایش می دهد. با این حال،

READ MOREREAD MORE