دسته: اعتیاد

ترک اعتیاد مواد مخدر با موادی که خود اعتیاد آور و خطرناک هستندترک اعتیاد مواد مخدر با موادی که خود اعتیاد آور و خطرناک هستند

عبارت از چاله در آمدن و به چاه افتادن را می‌توان به خوبی برای این دسته از افراد به کار برد. استفاده از قرص‌هایی مانند بوپرنورفین یا b2 و یا

READ MOREREAD MORE