دسته: اعتیاد

ترک متادون

داروی ترک شیشهداروی ترک شیشه

  توجه بیمار خودش هیچگاه به تنهایی قادر به ترک اعتیاد نیست و باید حتما اطرافیان او کمک حال او باشند . داروهایی را که من امروز برای درمان اعتیاد

READ MOREREAD MORE