22
آگوست
 بیشتر مردها در روابط خود نمی توانند بیشتر از 5 دقیقه را بگذرانند اما تحقیقات جدید نشان داده نیمی از مردان کمتر دو دقیقه فعالیتشان به اتمام کار می رسد .   1 - تحریکات جنسی خود را پایین نگاه دارید. علتش این است که مانند اسلحه ایی بارگری شده است که فقط باید یک دکمه را زد . شما ریتمتان را در مورد خوددتان پایین بیاورید . یعنی...

Accessibility