تعبیر خواب نماز خواندن

اگر درخواب بیند که نماز از جانب مشرق میکرد، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد،دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد. اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سویشمال کرد، چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام …
ادامه ی نوشته تعبیر خواب نماز خواندن

تعبیر خواب مکه

محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که به حج همی رفت، دلیل که خدای تعالی او را حج روزی کند، اگر بیمار است عافیت یابد، اگر وام دارد وامش گذارده گردد، اگر بیم دارد ایمن شود، اگر در سفر است به سلامت بازآید. اگر بیند که به حج همی رفت و حج از …
ادامه ی نوشته تعبیر خواب مکه

تعبیر خواب سوسک

شاید شما هم خواب سوسک حشره زیان آور را دیده باشید.شاید سوسک نگرانی و تشویش بوجود آورد اما تعابیر مختلفی راجع به آن وجود دارد.اگر شما هم خواب سوسک را دیده اید مطمئن باشید میتوانید تعبیر خواب سوسک خود را همینجا بیابید. تعبیر خواب سوسک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر کشتن سوسک در خواب …
ادامه ی نوشته تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب خانه

خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می دهد که زندگی بر شما تنگ …
ادامه ی نوشته تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب عقاب

حضرت دانیال گوید: عقاب درخواب ، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد. اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود. اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، …
ادامه ی نوشته تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر از نگاه امروزی و مدرن شتر نمادی از استقامت، و رسیدن به اهداف بلند مدت است. اگر شما خواب دیدید بر شتری تیکه زده بودید نشان ان است که شما هم داری نماد های  ویژه  این موجود را در خود دارید. روش دیگر ممکن است شما در زندگی شخصی خود در حال …
ادامه ی نوشته تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب پروانه

پروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس های زودگذر بخصوص هوس های جوانانه و کودکانه. پروانه در خواب های ما معرف سبکی و جلفی نیز هست. چنانچه در خواب خود فقط پروانه ای دیدید که به تماشای آن ایستاده بودید ضمیر نا خود آگاه …
ادامه ی نوشته تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب شپش

شپش در خواب انسانی است ضعیف، شپش عیال مرد است که نعمت او را می خورند. شپش در خواب انگل و مزاحم است. انگلی از همان نوع که گفته شد. یعنی به بیننده خواب نزدیک است و مزاحمی است که حتی در حریم او و محیط خانه و خانواده اش مالش را تباه می کند …
ادامه ی نوشته تعبیر خواب شپش

تعبیر خواب عنکبوت

  اگر در خواب عنکبوت ببینید که در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود می آورد. بیشتر حالت نفرت و اشمئاز مطرح می شود یا خشم و نارضائی.اگر عنکبوت را جائی غیر از خانه خویش ببینید دشمن ضعیف ناشناسی این حالت را در …
ادامه ی نوشته تعبیر خواب عنکبوت

تعبیر خواب کنه

محمدبن سیرین گوید: دیدن کنه درخواب ، دلیل عیال است. اگر بیند کنه اندامش را می خورد، دلیل که به قدر آن مالش تلف شود. اگر دید بر تن چهارپایان او کنه بود، دلیل که مردم را از چهارپایان او فائده بود.ادامه مطلب حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کنه در خواب بر سه و …
ادامه ی نوشته تعبیر خواب کنه