دسته: تعبیر خواب

سایت تعبیر خواب

تعبیر خواب اهو

تعبیر خواب اهوتعبیر خواب اهو

  ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود. اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری

READ MOREREAD MORE
تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب سوسکتعبیر خواب سوسک

  شاید شما هم خواب سوسک حشره زیان آور را دیده باشید.شاید سوسک نگرانی و تشویش بوجود آورد اما تعابیر مختلفی راجع به آن وجود دارد.اگر شما هم خواب سوسک

READ MOREREAD MORE