دسته: تعبیر خواب

سایت تعبیر خواب

تعبیر خواب دیدن پلنگ، معنی پلنگ در خواب

تعبیر خواب دیدن پلنگ، معنی پلنگ در خواب

حضرت امام جعفر صادق ع تعبیر خواب پلنگ سه چیز است دشمن-مال-ترس از پادشاه محمد بن سیرین تعبیر خواب پلنگ دشمن قوی و توانا است تعبیر خواب جنگ با پلنگ خصومت و دشمنی است تعبیر خواب خوردن گوشت پلنگ جنگ و دشمنی است ابراهیم کرمانی تعبیر خواب سوار پلنگ شدن برتری بر دشمن است تعبیر…

میزان کیفیت مطلب
تعبیر خواب شغل کار

تعبیر خواب شغل کار

اگر بیند کار آخرت کرد، دلیل که کار آخرتش راست بود. اگر بیند کار دنیایاو راست شده بود. دلیل که اجلش نزدیک است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که عمرش دراز بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کار دنیاییاو به درستیبرنیامد به غایت نیکو بود. کار -شغل محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کار…

میزان کیفیت مطلب
تعبیر خواب شکسته شدن دندون

تعبیر خواب شکسته شدن دندون

حضرت دانیال گوید: دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و…

میزان کیفیت مطلب
تعبیر خواب تخت

تعبیر خواب تخت

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که بر تخت نشسته است و بر آن تخت چیزی گسترده نبود، دلیل که به سفر شود. اگر بیند بر تخت خفته است و بر آن چیزی گسترده است، دلیل که بزرگی یابد و به قدر و قیمت تخت، دشمنان را قهر کند اما از این غافل است. اگر…

میزان کیفیت مطلب
تعبیر خواب درخت

تعبیر خواب درخت

درخت مورد، دلیل کند بر مردی عجمی فاضل و توانگر دل. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند . دیدن…

میزان کیفیت مطلب
تعبیر خواب سیر

تعبیر خواب سیر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سیر مال حرام است و بدنامی و شهرت و آوازه بد. چنانچه در خواب ببینید مقداری سیر دارید به همان مقدار مال حرام به چنگ می آورید که موجب بدنامی شما می شود و همه از آن مطلع می گردند و شما نمی توانید خطائی را که مرتکب شده اید پنهان…

میزان کیفیت مطلب
تعبیر خواب قهرمانی

تعبیر خواب قهرمانی

دیدن قوی مرده در خواب ، علامت آن است که از زندگی خود ناراضی و بیزار خواهید شد . دیدن قو هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است که به زودی به آرزوهای شیرین و دلپذیر خود دست خواهید دیدن قهرمانی در خواب ، دلالت بر آن دارد که با رفتار پسندیده خود علاقة…

میزان کیفیت مطلب
تعبیر خواب شب بو

تعبیر خواب شب بو

اگر زنی این خواب را ببیند که نازا است و تا آن روز فرزند نیاورده صاحب فرزند می شود. اگر مردی ببیند که شیرخشت می خورد مالی حلال به دست می آورد یا دوستی موافق و همراه و دل سوز می یابد که در سختی ها و مشکلات به یاری او می شتابد و این…

میزان کیفیت مطلب
تعبیر خواب هدیه

تعبیر خواب هدیه

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شخصی یهودی یا مسیحی چیزی به تو عطا کرده است، یـعـنـی آن شخص مسلمان می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آن چیزی را که به تو عطا شده است انسان‌ها دوست دارند تعبیرش خیر و خوبی و بهره‌مندی است، در غیر اینصورت تعبیر آن ضرر و زیان می‌باشد.…

میزان کیفیت مطلب
تعبیر خواب منی

تعبیر خواب منی

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهایمنی عبارتند از: 1- «پادشاه» 2- افزایش مال و اموال 3- کاهش مال و اموال 4- بزرگی (تعبیرهای مختلف). ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب منی، مال و اموال بادوام و باثبات می‌باشد. اگر در خواب ببینی از «آلت مردانه» تو منی بیرون آمده است، تعبیرش این است که مال و اموال…

میزان کیفیت مطلب