15
جولای
[caption id="attachment_195" align="alignnone" width="376"] تعبیر خواب چایی[/caption] چای خشک غم و غصه . اندوه و گرفتاری است و مقدار این غم و غصه بستگی دارد به مقدار چای خشک که در خواب می بینیم اگر ببینیم که یک یا چند قوطی چای از مغازه خریده ایم غم و غصه ایی برای ما پیش می آید ولی اگر مانند چای فروشی های شمال انبوهی چای خشک...
14
جولای
  [caption id="attachment_192" align="alignnone" width="479"] تعبیر خواب اهو[/caption] ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود. اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بیند ه آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند. اگر بیند که پوست آهو را بکند،...
14
جولای
[caption id="attachment_189" align="alignnone" width="416"] تعبیر خواب اسب[/caption] اگر شما هم خواب اسب را دیده اید و می خواهید تعبیر خواب اسب را بدانید به شما پیشنهاد می دهیم این مطلب را با دقت بخوانید.در این مطلب سعی شده است که کامل ترین مرجع برای تعبیرخواب اسب را در اختیارتان قرار دهیم تعبیر خواب اسب از دید حضرت امام جعفر صادق ع دیدن اسب در خواب...
13
جولای
[caption id="attachment_186" align="alignnone" width="416"] تعبیر خواب نماز خواندن[/caption]   اگر درخواب بیند که نماز از جانب مشرق میکرد، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد،دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد. اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سویشمال کرد، چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را...
13
جولای
[caption id="attachment_181" align="alignnone" width="417"] تعبیر خواب مکه[/caption] محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که به حج همی رفت، دلیل که خدای تعالی او را حج روزی کند، اگر بیمار است عافیت یابد، اگر وام دارد وامش گذارده گردد، اگر بیم دارد ایمن شود، اگر در سفر است به سلامت بازآید. اگر بیند که به حج همی رفت و حج از وی فوت شد،...
12
جولای
[caption id="attachment_178" align="alignnone" width="402"] تعبیر خواب سوسک[/caption]   شاید شما هم خواب سوسک حشره زیان آور را دیده باشید.شاید سوسک نگرانی و تشویش بوجود آورد اما تعابیر مختلفی راجع به آن وجود دارد.اگر شما هم خواب سوسک را دیده اید مطمئن باشید میتوانید تعبیر خواب سوسک خود را همینجا بیابید. تعبیر خواب سوسک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر کشتن سوسک در خواب کشتن سوسک...
12
جولای
[caption id="attachment_175" align="alignnone" width="400"] تعبیر خواب خانه[/caption]   خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد...
11
جولای
[caption id="attachment_172" align="alignnone" width="411"] تعبیر خواب عقاب[/caption] حضرت دانیال گوید: عقاب درخواب ، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد. اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود. اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به...
11
جولای
[caption id="attachment_169" align="alignnone" width="437"] تعبیر خواب شتر[/caption]   تعبیر خواب شتر از نگاه امروزی و مدرن شتر نمادی از استقامت، و رسیدن به اهداف بلند مدت است. اگر شما خواب دیدید بر شتری تیکه زده بودید نشان ان است که شما هم داری نماد های  ویژه  این موجود را در خود دارید. روش دیگر ممکن است شما در زندگی شخصی خود در حال سازش باشید...
10
جولای
[caption id="attachment_165" align="alignnone" width="422"] تعبیر خواب پروانه[/caption]   پروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس های زودگذر بخصوص هوس های جوانانه و کودکانه. پروانه در خواب های ما معرف سبکی و جلفی نیز هست. چنانچه در خواب خود فقط پروانه ای دیدید که به تماشای آن ایستاده بودید ضمیر نا خود آگاه شما از...