21
دسامبر
آنچه از كتاب يشعياه آورديم، شخصيت كوروش به صورت نجات دهنده و مسيح موعود كه براي آزاد كردن يهود و تجديد آباداني اورشليم از طرف خدا فرستاده شده است ظاهر مي شود. خداوند مي گويد : خورس فرستاده ي من است و خشنودي مرا برآورده خواهد ساخت، و همچنين او را ياري كردم تا همه ي اين كارها را انجام » خلق خود را در...
21
دسامبر
در تورات نبوکد نصر نوشته شده است. .« ای نبو، حدود مرا حفظ کن » است، يعنی « نبو کودوری نصر » ، -1 اسم بابلی بخت النصر بخت النصر ابتدا در 597 ق.م و بار دوم چند سال بعد از آن به فلسطين لشکر کشيد و با اينکه از طرف مصر کمکی به اسراييل شده بود، معذلک در 586 ق .م جوانان ايشان را...
18
دسامبر
پيشگويي هايي كه درباره غارت نبوخذنصر 1 و اسارت يهود و تبعيد به بابل و ظهور كوروش شده در كلام يشعياه دوم است، در حقيقت يشعياه دوم در همين زمان حمله ي كوروش حيات داشت و نبايد گفته او را به يشعياه اول نسبت داد. گوينده، حوادث زمان خود را بيان كرده و بدان رنگ زمان گذشته زده يعني آن را به يشعياه اول نسبت...
18
دسامبر
تحقيق درباره كتاب مهم عهد عتيق كه در قرن نوزدهم شروع شد و بيشتر علماي آلمان بدان پرداختند نتايج كافي نداد، و زمان تدوين آنها به اين نتيجه مي رسيم: « اسلاف ثلاثه » با اضافه كردن نتايج بحث علماي قرن بيستم درباره كتابي كه به يشعياه پيغمبر نسبت داده مي شود از موضوع و زبان و محتويات آن معلوم م ي شود كه سه...
18
دسامبر
كه مقصود آن كوروش است مي « خورس » ثانيا به تجديد عمران و آبادي آن نيز گويا است و در اين فصل در خصوص گويد: خداي نجات دهنده مي فرمايد ... اورشليم از نو بنا خواهد شد و شهرهاي يهود مجددا آبادان خواهد گرديد، من خانه » .(28-44)« هاي ويران آن را براي بار دوم از نو بنا خواهم كرد «... درباره خورس(كورس)مي گويم...
18
دسامبر
اين مشكل هزار و اند ساله را اخيرا دانشمند نامي جناب علامه ابوالكلام آزاد وزير معارف دانشور هندوستان بدين خوبي كه درين رساله آشكار است حل كرده و بدين وسيله خدمت شاياني به معارف اسلامي كرده است . چيزي كه بر سپاس گذاري ايرانيان مي فزايد اين است كه با دلايل متقن و ترديد ناپذير ثابت كرده است كه مراد قرآن شريف از ذوالقرنين ،...
17
دسامبر
نترسيد و در ميان مردم ندا دردهيد، بگوييد كه بابل را گرفت : بعل(بت مشهور بابل ) دچار بلا گرديد . مردوك به » حيرت افتاد، تمام بت ها پراكنده شدند . زيرا از شمال نزديك، قومي به سوي بابل روانه است كه بابل را زير و رو ( يرمياه 1:50 ).« خواهد كرد آنچنان كه بشري در آن يافت نشود همين سفر باز به...
17
دسامبر
اين رويا يا پيش گويي دو كشور ماد و پارس را با دو شاخ مجسم مي كند و وقتي كه اين دو كشور يكي و متحد شدند شخصيت آن دو كشور به يك قوچ ذوالقرنين نمايانده شده است. آن بز كوهي كه اين قوچ را مقهور خواهد كرد به اسكندر تعبير شده و اوست كه بالاخره توانست دارا آخرين پادشاه پارس را از ميان برداشته...
17
دسامبر
سِفرِ دانيال مي نامند، در اين جزوه بعضي از « سِفرِ دانيال » 1 فصلي است كه به دانيال پيغمبر نسبت داده شده و آن را « عهد عتيق » در كارهاي دانيال ذكر شده و ضمنا از عواملي كه در رويا او را از اسارت يهود 2 در بابل خبر داده مطالبي بيان نموده است. اين ايام اسارت براي يهود بلا و بيچارگي عظيمي...
17
دسامبر
در هر صورت مورخين نتيجه قانع كننده اي از بحث خود در اين خصوص نداده اند، قدما كه تحقيق نمي كردند و يا وسيله تحقيق نداشتند، متاخرين نيز خواستند و كردند ولي نتيجه نگرفتند .اگر به كعبه مقصود نرسيدند نبايد تعجب كرد، زيرا راهي كه همه مي رفتند به تركستان بود. در شواهد تصريح شده كه سوال از طرف يهود 3 است شايسته بود كه...