28
ژانویه
مدت مکث رنساژ ده دقیقه است ولی اگر رنساژ در پنج دقیقه هم جواب داد می توانیم مو را بشوییم .نحوه ی زدن رنساژ بر روی کلاه مش یا بطور کلی بر مو مانند شامپو زدن است. همه ی رنساژ ها در اندازه و مقدار از فرمول کلی رنساژ تبعیت می کنند . با ترکیب این رنگ ها خودتان به راحتی می توانید رنساژ کنید:...

Accessibility