دسته: اخبار علمی

اخبار علمی بیشتر به دنبال اگهی دادن های جدیدیست است که در جایی وجود ندارد

سرعت الکترون ها در حرکت دور هسته چقدر است؟سرعت الکترون ها در حرکت دور هسته چقدر است؟

اٌش ٞؼسٝ٢ ازٓ سا ٔا٘ٙذ خٛسؿ٥ذ فشم وٙ٥ٓ، اِىسشٖٚٞا ٔا٘ٙذ ػ٥اسٜٞا٤٣ ٞؼتسٙذ وتٝ تتا ػشػس٣ د٤ٛا٘ٝٚاس سٚ٢ ٔذاسٞا٤٣ تٝ دٚس آٖ ٔ٣چشخٙذ ػشػر چشخؾ اِىستشٖٚ ٞتا تتٝ دٚس ٞؼسٝ فٛقاِؼادٜ

READ MOREREAD MORE

تعداد اتم هایی که در نوک یک سوزن اهنی وجود دارد چه میزان می تواند باشدتعداد اتم هایی که در نوک یک سوزن اهنی وجود دارد چه میزان می تواند باشد

حرکت الکترٍىّا در اتن ٞؼسٝ٢ ازٓ تؼ٥اس وٛچه اػر ٚ ت٥ـسش حدتٓ دسٖٚ ازتٓ سا فضتا٢ ختاِ٣ زـتى٥ُ دادٜ اػر؛ تٝ عٛس٢وٝ اٌش فضتا٢ دسٖٚ ازتٓ سا ٔا٘ٙتذ ٤ته صٔت٥ٗ

READ MOREREAD MORE