27
جولای
سرعت الکترون ها در حرکت دور هسته چقدر است؟ سرعت الکترون ها در حرکت دور هسته چقدر است؟ اٌش ٞؼسٝ٢ ازٓ سا ٔا٘ٙذ خٛسؿ٥ذ فشم وٙ٥ٓ، اِىسشٖٚٞا ٔا٘ٙذ ػ٥اسٜٞا٤٣ ٞؼتسٙذ وتٝ تتا ػشػس٣ د٤ٛا٘ٝٚاس سٚ٢ ٔذاسٞا٤٣ تٝ دٚس آٖ ٔ٣چشخٙذ ػشػر چشخؾ اِىستشٖٚ ٞتا تتٝ دٚس ٞؼسٝ فٛقاِؼادٜ ص٤اد اػر؛ ٔثلاً دس ازٓ ٞ٥ذسٚطٖ، اِىسشٖٚ تا ػشػر غ٥تش لاتتُ تٝ دٚس ٞؼسٝ ٔ٣چشخذ دس تؼضت٣...
27
جولای
تعداد اتم هایی که در نوک یک سوزن اهنی وجود دارد چه میزان می تواند باشد حرکت الکترٍىّا در اتن ٞؼسٝ٢ ازٓ تؼ٥اس وٛچه اػر ٚ ت٥ـسش حدتٓ دسٖٚ ازتٓ سا فضتا٢ ختاِ٣ زـتى٥ُ دادٜ اػر؛ تٝ عٛس٢وٝ اٌش فضتا٢ دسٖٚ ازتٓ سا ٔا٘ٙتذ ٤ته صٔت٥ٗ فٛزثتاَ تتضسي دس ٘ظتش تٍ٥ش٤ٓ، ٞؼسٝ ٢ ازٓ ٔا٘ٙذ ٤ه زٛج وٛچته دس ٚػتظ ا٤تٗ صٔت٥ٗ فٛزثتاَ اػتر أتا...
27
جولای
اتم چیست؟ منظومه ای کوچک به نام اتم٘ظش٤ٝ ٔـاٞذاذ ف٥ض٤ى٣ ا٘ؼاٖٞا سا زٛخ٥ٝ وٙذ. أا تا ٌزؿر صٔاٖ، تـش ٔسٛخٝ ؿذ وٝ ٘ظش٤تٝ دس زٛخ٥تتٝ تؼتت٥اس٢ اص خذ٤تتذٜٞتتا٢ زدشتتت٣ ٘تتازٛاٖ اػتتر. تٙتتاتشا٤ٗ »ازتتٓ زدض٤تتٝ ٘اختتز٤ش« دا٘ـٕٙذاٖ تٝ ا٤ٗ فىش افساد٘ذ وٝ ٕٔىٗ اػر دس دسٖٚ ازٓ ٞٓ اخضا٤ت٣ ٚختٛد داؿتسٝ ازتٓ ٞؼتسٝ «، ٔتذَ »و٥ه وـٕـ٣ زأؼٖٛ« تاؿذ. تٙاتشا٤ٗ ٘ظش٤اذ د٤ٍش٢ ٔا٘ٙذ ٔذَ ؿتشٚد٤ٍٙش تتشا٢...

Accessibility