18
نوامبر
انبساط عظيمي از يک انرژي پس زننده در کار بوده .از زماني بي آغاز و از مکاني لامکان اما "پائول استاينهارت" و "نيل توراک" نيز .چشم به نتايج ماهواره "پلانک" دوخته اند ،در "مدل دوره اي" آغاز جهان آنها ،رسيدن دو غشا به هم برخورد بسيار کم تراکم تري دارد و شانس وجود امواج کششي، تقريباً ناممکن خواهد شد. اگر ما امواج کششي را ،در...
17
نوامبر
ملکولها به هم فشرده و بعد از هم دور ميشوند .درحاليکه موج از من به شما در حرکت هست ،اما امواج کوچک کششي،ملکولهاي هوا نيستند، بلکه خود فضا هستند و مفهوم آن اين است که  مي توانند انبساط يابند يا پرتوي از نور را منتشر کنند .و در رنگهاي آن تغيير ايجاد کنند ،پس وقتي که فضا منبسط ميشه ما مي بينيم که تشعشعات به...
17
نوامبر
از جايي که زمان و مکان نبوده اند؟ يا ميتونيم پديد آمده باشيم از انقباض جهاني ديگر که قبل از ما وجود داشته است يا ما در يک تريليونم تريليونم عرض يک اتم به دور از جهان موازي ديگر زندگي ميکنيم و در هر تريليون سال اين جهانهاي موازي به يکديگر برخورد ميکنند . و يکديگر را از مقدار زيادي انرژي و مواد پر ميکنند...
17
نوامبر
به يک تئوري نهايي شگفت انگيز از "بيگ بنگ" دست يافتند و روزنه اي در آنچه پيش از آغاز .رخ داده بود ، ايجاد کردند ،هر قدر هم که مدلها با هم فرق داشته باشند اما دقيقاً همان تنوع را در .تشعشع زمينه اي توليد مي کنند تصوير WMAP نیز همين دو ايده را منعکس مي کند قطعاً WMAP بود که اين موضوع رو آشکار...
17
نوامبر
پس شما مي توانيد يک "بنگ" داشته باشيد ،که در پي دوره هاي عادي جهانهايي ديگر از راه مي رسه ،مثل همين که ما امروز در آن هستيم و در پي آن هم يک "بنگ" ديگر خواهد بود که در آينده خواهد آمد و آنهم "بنگ" ديگري را در پي خواهد داشت .و همينطور تا ابد .يعني همينطور برخورد و بيگ بنگهايي تا ابد خواهد...
17
نوامبر
بنابراين شروع کرديم به فکر کردن به موضوعي ،که هنوز در تئوري مطرح نشده بود .و اون هم موضوع "انرژي سياه" بود ،"انرژي سياه" .يک کشف کاملاً غير منتظره اخير است نيرويي اسرار آميز .که موجب انبساط سريعتر جهان مي شود ،در حقيقت، انرژي سياه چنان موجب انبساط جهان مي شود که هيچ چيزي به جز .فضاي سرد و خالي در جهان باقي نمي ماند...
17
نوامبر
.حالا ما يک توضيح براي "بيگ بنگ" داريم ،اين به صورت عادي همان "يگانگي کيهاني" محسوب ميشه نوعي تغيير در قوانين فيزيک "که در تئوري استاندارد "بيگ بنگ .ناچاريد به سادگي نديده اش بگيريد ،اما در اين تصوير .شما در واقع يک توضيح براي اون داريد .اين در حقيقت يک برخورد بين دو جهان غشايي بوده اين يک تئوريست که .به آن "يگانگي کيهاني" مي...
17
نوامبر
،در حاليکه غشاها به هم نزديکتر مي شوند نيرو قوي تر و قوي تر مي شه و وقتي به هم برخورد مي کنند،انرژي جنبشي غشاها به اشعه داغي تبديل مي شه که هر دو جهان سه بُعدي رو پر مي کنه .و به نظر يک "بيگ بنگ" ميرسه وقتي غشاها دوباره از هم دور مي شن باز از مواد و تشعشعاتي پر ميشوند که در...
17
نوامبر
که تحت تاثير نيرويي .که آنها را به سوي هم مي راند قرار دارند. اين شيوه رياضيات قبلاً وجود نداشته تئوري تازه اي از هستي، شروع به جان گرفتن کرد. تصويري که ما در ذهن داشتيم دو جهان سه بُعدي بود که تا ابديت منبسط مي شدند اما با فاصله اي اندک از هم جدا بودند .يعني همان بُعد چهارم فضا هر دو جهان سه...
17
نوامبر
اما وقتي ما يک کمي از زاويه نزديکتر به اين جسم نگاه کنيم ،و از اينطرف اون رو ببينيم متوجه مي شويم که در واقع دو قطعه پارچه وجود داره .که با يک فاصله خيلي کمي از هم جدا هستند و شما مي تونيد اين فاصله رو .به عنوان بُعد چهارم فرض کنيد. برخورد اين دو جهان سه بُعدي يعني جهاني که ما در آن...