27
جولای
انرژی نهفته در اتم چیست؟ ٘٥شٚ٢ خارتٝ٢ خٛسؿ٥ذ، ػ٥اسٜ٢ صٔ٥ٗ سا تٝ ػٕر خٛدؽ ٔ٣وِـتذ ٚ ٘٥تشٚ٢ ٌش٤تض اص ٔشوض (وٝ دس ایش چشخؾ صٔ٥ٗ تٝ دٚس خٛسؿ٥ذ ا٤داد ؿذٜ اػر) سرعت حرکت کردن الکترون ها انرژی نهفته در اتم چیست؟ سا خٙث٣ ٔ٣وٙذ ٚ تٙاتشا٤ٗ، صٔت٥ٗ ٔدثتٛس اػتر سٚ٢ ٔتذاس٢ ٔـتخق تتٝ دٚس خٛسؿت٥ذ تچشخذ ٚ اص ٔذاس خٛد خاسج ٘ـٛد. دس ازٓ ٘٥ض...
27
جولای
اتم چیست؟ منظومه ای کوچک به نام اتم٘ظش٤ٝ ٔـاٞذاذ ف٥ض٤ى٣ ا٘ؼاٖٞا سا زٛخ٥ٝ وٙذ. أا تا ٌزؿر صٔاٖ، تـش ٔسٛخٝ ؿذ وٝ ٘ظش٤تٝ دس زٛخ٥تتٝ تؼتت٥اس٢ اص خذ٤تتذٜٞتتا٢ زدشتتت٣ ٘تتازٛاٖ اػتتر. تٙتتاتشا٤ٗ »ازتتٓ زدض٤تتٝ ٘اختتز٤ش« دا٘ـٕٙذاٖ تٝ ا٤ٗ فىش افساد٘ذ وٝ ٕٔىٗ اػر دس دسٖٚ ازٓ ٞٓ اخضا٤ت٣ ٚختٛد داؿتسٝ ازتٓ ٞؼتسٝ «، ٔتذَ »و٥ه وـٕـ٣ زأؼٖٛ« تاؿذ. تٙاتشا٤ٗ ٘ظش٤اذ د٤ٍش٢ ٔا٘ٙذ ٔذَ ؿتشٚد٤ٍٙش تتشا٢...
22
جولای
Scientific Cover - دانشمندان اولین مایع مغناطیسی جهان را اختراع کرده اند که خواص مغناطیسی آن را حتی در طول تغییر شکل نیز حفظ می کند. این ویژگی جالب در توسعه روبات های مایع بسیار کارآمد است. توماس راسل، محقق دانشگاه ماساچوست و همکارانش برای هفت سال در حال توسعه یک فرآورده فرمالغناطیسی یا ذره فلزی شناور در مایع به مغناطیس دائمی است. بنرهای جامد...
22
جولای
نرم افزار ضد تلقیحی به نام Digi Police در خیابان های شلوغ و یا مناطق عمومی شلوغ، مانند مترو و فروشگاه ها، صدای بلند را در هنگام فعالیت بدنی پخش می کند یا اختلالات جنسی را در میان جمعیت نشان می دهد. . به گفته پلیس توکیو، این نرم افزار تلفن همراه توجه بی نظیر مردم را به خود جلب کرده است و تاکنون 237...
22
جولای
کاوشگر فینیکس چگونه کاوشگریست کاوشگر فینیکس چگونه کاوشگریست کاوشگر فینیکس چگونه کاوشگریست کاوشگر فینیکس چگونه کاوشگریست طول و پایان مأموریت ماموریت کاوشگر ققنوس برای 90 روز مریخ (حدود 92 روز در زمین) طراحی شده است و دانشمندان امیدوار بودند تا فضاپیما تا آغاز زمستان در قطب شمال مریخ همچنان کار کند تا به مطالعه شکل گیری لایه های یخ در این منطقه ادامه دهد. با...
22
جولای
آتش‌افروزی عمدی در استودیوی انیمیشن کیوتو آتش‌افروزی عمدی در استودیوی انیمیشن کیوتو یک فایروال عمدی در استودیوی انیمیشن سازی کیوتو در روز سه شنبه، 18 جولای 2019، در Foshimi، کیوتو ژاپن، رخ داده است. [3] مدت کوتاهی پس از ساعت 10:30 صبح روز ژاپن، مرد 41 ساله ناشناخته از منطقه کانتو به داخل اداره 1 استودیو انیمیشنی کیوتو و باغ وحش آمد و کارکنان آن...
22
جولای
مانی پاکیائو مانی پاکویو یک بوکسور حرفه ای فیلیپینی است. او همچنین در بسکتبال، بازیگری و آواز فعال است. Pacman (نام او پس از او) در سن 32 سالگی به مجلس نمایندگان فیلیپین انتخاب شد و فعالیتهای سیاسی را ادامه داد. او اولین و تنها ورزشکار است که در مسابقات قهرمانی جهان در 8 دسته مختلف وزن را به دست آورد و در 4 وزن...
22
جولای
خوان فرناندو دل گرانادو (انگلیسی: Juan Fernando del Granado؛ زادهٔ ۱۹۵۳) حقوق دان حامی حقوق بشر، و سیاست‌مدار حقوق بشر در بولیوی، شهردار لاپاز (۲۰۰۰–۲۰۱۰) و بنیانگذار جنبش بدون ترس (Movimiento Sin Miedo, MSM)، یک حزب سیاسی پیشرفته است. وی در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳، رسماً نامزدی خود را برای رئیس‌جمهور بولیوی برای انتخابات ۲۰۱۴ اعلام کرده بود. او به عنوان جان بی‌باک معروف است به...
22
جولای
الفبای عربی چت ، Arabizi [1] ( عربيزي ، Arabīzī )، فرانسه و عربی ( فرانكو آراب ، فرانسه و ARABE یا عرنسية )، [2] Arabish ، دانلود فایل صوتی ( عربی : عربي ، عربی )، و Mu'arrab ( معرب )، اشاره به رومی الفبای رسمی گویش عربی که در آن خط عربی است رونویسی و یا کد گذاریبه ترکیبی از خطوط لاتین و...
22
جولای
مزبان یکی از جشنواره های محبوب منطقه Chittagong در بنگلادش است. کلمه "مضبان" به زبان فارسی به معنای میزبان و "مزبنی" است که به معنای میزبانی یا مهمانی برای مهمانی است. [1]