26
مارس
[caption id="attachment_238" align="alignnone" width="410"] تعبیر خواب شیشه[/caption] معبران نوشته اند شیشه بطری زن است و محتوای آن مال زن است یا کامی است که از زن گرفته می شود. اگر در خواب فقط شیشه ببینیم اشاره کلی است به زن و بیشتر باید دید که درون شیشه چیست یا شیشه برای چه هدف و منظوری فراهم آمده است. شیشه هائی که درون آن ها مشروبات...
26
مارس
[caption id="attachment_235" align="alignnone" width="405"] تعبیر خواب کلید[/caption]   داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای را بگشائید و پشت آن در نیز چیزهای خوب بیابید و ببینید. کلید درخواب تقریبا همان تعبیر ی را دارد که در بیداری از کلید انتظار داریم. کلید وسیله ای است برای گشودن قفل ها و در های بسته و در...
26
مارس
تعبیر خوشگل شد تعبیر خواب چهره زیبا   [caption id="attachment_5745" align="alignnone" width="300"] /تعبیر خواب زیبایی[/caption] تعبیر خواب زیبایی و خوشکل شدن می تواند مواردی بسیار جالب را برای بیننده خواب در بیداری بازگو نماید امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند: زیبا شدن چهره نشان از خوشحالی  و شادی دارد. ابن سیرین بزرگ در کتابش می نویسد اگر ببینید زیباتر از زمان بیدار/یت است یعنی...
25
مارس
[caption id="attachment_229" align="alignnone" width="352"] تعبیر خواب شیر دادن[/caption]   اگر دختری بیند، در پستان او شیر جمع شده بود، دلیل که در خوردی بمیرد. اگر زن جوان بیند،در پستان او شیر جمع شده بود،دلیل که عمرش دراز است. مولف گوید : اگر در خواب ببیند فرزند دختری دارد و به او شیر می دهد یعنی خرمی و نعمت براوافزون می شود به میزان شیری که...
25
مارس
[caption id="attachment_226" align="alignnone" width="420"] تعبیر خواب ماست[/caption] محمدبن سیرین گوید: دیدن ماست شیرین، دلیل منفعت بود و ماست ترش، دلیل غم و اندوه بود. حضرت دانیال گوید: دیدن ماست درخواب ،دلیل مال است که از سفر حاصل کند. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن ماست درخواب ،دلیل مال است که از سفر حاصل کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ماست خورد و شیرین بود، دلیل برمال...
25
مارس
[caption id="attachment_222" align="alignnone" width="431"] تعبیر خواب کدو[/caption] می گویند کدو صیفی و گیاه بی مزه و بی خاصیتی است ولی این شهرتی است بی پایه و مایه چرا که در طب سنتی کدو را برای تبرید تجویز می کردند و به بیمارانی که مزاج گرم داشتند یا صفراوی بودند می خوراندند شاید به همین علت است که معبران کدو را در خواب خوب دانسته و...
25
مارس
[caption id="attachment_219" align="alignnone" width="352"] تعبیر خواب زمین[/caption]   معبران زمین را زن تشخیص داده اند و این بدان سبب بوده که زمین باز دهی و سود بخشی دارد و زن نیز صاحب قدرت تولید مثل است و فرزندانی می آورد که حاصل زندگی مرد هستند. اگر در خواب زمینی سبز و خرم دیدید که معمور و مفرح بود و شماا احساس کردید آن زمین به...
25
مارس
[caption id="attachment_216" align="alignnone" width="531"] تعبیر خواب رودخانه[/caption] محمدبن سیرین گوید: رود بزرگ در خواب ، دیدن مردی بزرگوار است. اگر بیند در رود بزرگ صافی شد. دلیل که با مردی با دیانت پیوندد. اگر بیند در رودی بزرگ شد که آبش تیره بود و در زیر وی گِل گندیده بود، دلیل که با مردی ستمگر و بی دیانت پیوندد، به قدر تیرگی آب و از...
25
مارس
[caption id="attachment_213" align="alignnone" width="369"] تعبیر خواب لباس عروس[/caption] تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است. تعبیر خواب به روایت جابرمغربی اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، دلیل است که آخر او باشد. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب...
25
مارس
[caption id="attachment_210" align="alignnone" width="389"] تعبیر خواب اتش[/caption]   خواب آتش یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آتش در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آتش می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آتش را مطالعه نمایید و متوجه شویدآتش چه تعبیری دارد ادامه مطلب تعبیر خواب آتش از دید حضرت امام جعفر صادق ع تعبیر خواب خوردن آتش، خوردن مال...

Accessibility