تعبیر خواب حمله شیر

تعبیر خواب حمله شیر

تعبیر خواب شیر می تواند نشانه ایی از فردی قدرتمند و نیرومند بدهد که شما متاسفانه با ان فرد نحوی وارد مجادلاتی می شود عمده معبران نوشته اند که اگر چنین خوابی ببنید

و پیروز این میدان باشید نشان موفقیت و پیروزی در جنگ با یکی از این هاست.

ابراهيم كرماني گويد: ديدن شير به خواب، دليل پادشاه باشد. اگر بيند كه با شير مجامعت كرد، دليل است از پادشاه خواري بيند.

دیدن رویای حمله شیر

رویای دیدن شیر و خصوصا شیر وحشی می تواند همان طور که گفته شد در گیری با شخص قدرتمند و نیرومندی باشد که دانیال نبی این چنین می فرماید که

شیر اگر رام شما شد دولت پیدا می کنید و مقام میابید

تعبیر خواب شير وحشي ديدن شير نر درخواب، دليل است بر پادشاه و شير ماده، زن پادشاه اگر بيند كه شير ماده را مي دوشد، دليل است دبير پادشاه گردد. اگر اين خواب را زني بيند، دايه پسر پادشاه شود. اگر بيند شير را بر پشت گرفته بود، دليل است بر دشمن ظفر يابد. اگر بيندشير او را بگزيد، دليل كه او را از دشمن مضرت رسد. اگر بيند كه شير در برگرفت، دليل است مطرب پادشاه گردد. اگر بيند كه با شير طعام خورد، دليل است مال پادشاه خورد.

حمله شیر

در این بخش می توانم راهنمای خوبی در مورد دیدن چنین رویایی به شما بدهم شیر وحشی می تواند دشمنی خطرناک و بی رحم را به شما نمایان کند.

پس بهتر است از ان دوری نمایید . و مراقب باشید با چنین فردی وارد مجادله نشوید.

اگر هم خواب دیدید که با شیر ماده ایی مجادله و جنگ می کنید و پیزوز می شوید بازنی ثروتمند ازدواج خواهید کرد.

تعبیر خواب شير – حيوان – در خواب هم خطرناک و دشمني است بي حساب و بي رحم. اگر از کسي مرعوب و از گزند و آسيب او بيمناک باشيم آن شخص در خواب ما به شکل شير ظاهر مي شود. چنان چه در خواب شيري ديديم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه يا شخصي قرار مي گيريم. اگر از او بگريزيم در واقع از خطر مي گريزيم اگر بر شير چيره شويم و آن حيوان را بکشيم يا منهدم کنيم بر دشمن چيره مي شويم و از مخاطره مي رهيم.شير ماده زني است که در مسير زندگي شما قرار مي گيرد و چنان چه ببينيد شير ماده اي را رام کرده ايد با زني ثروتمند آشنا شده و از او سود مي بريد. شير _ لبن _ شير خوردني در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است بخصوص اگر شير حيوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شير گاو و گوسفند و بز و غيره. شير شتر در خواب نعمتي است که در سفر عايدتان مي شود يا از راه دور مي آيد. روي هم رفته شير در خواب هاي ما نعمت است و هر چه تازه تر باشد بهتر است . شير آب معاش ما است و طريقي است که امرار معاش مي کنيم. چنان چه در خواب ببينيم شير دستشوئي ما گرفته و هر چه مي پيچانيم باز نمي شود مشکلي در طريق امرار معاش براي ما به وجود مي آيد. اگر شير را بگشائيم و آب زيادي از آن بيرون بزند معاش ما فراخ مي شود. اگر نتوانيم آب را قطع کنيم و ببنديم هر چه شير را به پيچانيم با زهم آب از آن خارج شود مال خود را هزينه مي کنيم و هدر مي دهيم.

استناد به این که شما چه موضعاتی را در خواب دیده اید.

به قل معبرین غربی شیر می تواند نشانه ای از ماهیت درونی بیننده خواب باشد و به او هشدار بدهد که کنترولی روی اعصاب خود ندارد و می تواند این موضوع برای اون به شدت گران تمام شود . پس مراقب باشید اگر فردی هستید که زود از کوره در می روید یا خشم خود را کنترول نمی کنید ممکن است فاجعه ایی را رقم بزنید.

ديدن شير از پادشاه نيکوئي بيند وحرمت بزرگ بدست آورد

یوسف نبی

این را به اشتراک بگذارید!

به خواندن ادامه دهید

قبلیبعدی

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *