24
ژوئن

مستند کوتاه نهنگ ها موجوداتی غولپیکر و با توانایی فوق العاده ویژه دوبله .

در این مستند به قدرت فوق العاده و توانایی های بالقوه ان پی ببرید این مستند توسط خود من دوبله شده است.