شکافت هسته ایی چیست؟

شکافت هسته ایی چیست؟
شکافت هسته ایی چیست؟

شکافت هسته ایی چیست؟ ٍٞٙأ٣وٝ ازٓٞا دچاس ؿىافر ٞؼسٝا٢ ٔ٣ؿٛ٘ذ، ا٤تٗ ا٘تشط٢ ػظت٥ِٓ ٟ٘فستٝ دس آٖ ٞتا آصاد ٔ٣ؿٛد وٝ ا٘فداسٞا٢ ازتٕ٣، ٕ٘ٛ٘تٝ ٞتتا٤٣ اص آٖ ٞؼتسٙذ. اِثستتٝ اص ا٤تتٗ ا٘تشط٢ زٛاٖ تشا٢ ٔماكذ كّح آٔ٥ض ٔا٘ٙذ زِٛ٥ذ تشق ٞؼسٝا٢ ٘٥ض اػسفادٜ وش

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *