27
جولای

دما در فضا چگونه است؟

 دما در فضای بین ستاره ای,دمای در فضا چقدر است
دما در فضای بین ستاره ای,دمای در فضا چقدر است

دما در فضای بین ستاره ای,دمای در فضا چقدر است دها در فضا حسٕاً اص ف٥ض٤ه دٚساٖ دت٥شػساٖ تٝ خاعش داس٤ذ وتتٝ ٌشٔا تتتٝ ػٝ عش٤ك ٔٙسمُ ٔ٣ؿٛد:

برچسب‌ها:,