خوشه کهکشانی دوشیزه خارق العاده ترین اطلاعات

خوشه کهکشانی دوشیزه خارق العاده ترین اطلاعات
خوشه کهکشانی دوشیزه خارق العاده ترین اطلاعات

خوشه کهکشانی دوشیزه خارق العاده ترین اطلاعات تٝ خض خٛؿٝ٢ وٟىـا٘٣ ٔحّ٣، خٛؿٝٞا٢ وٟىـا٘٣ تؼت٥اس٢ ٚختٛد داس٘تذ وتٝ اص خّٕتٝ هیلیاَى ساال 5۵ اؿاسٜ وشد وٝ دس فاكتّٝ » خٛؿٝ وٟىـا٘٣ دٚؿ٥ضٜ « آٖٞا ٔ٣زٛاٖ تٝ کْکشاى دس آٖ ٞؼر 0511 ًَری اص ٔا لشاس داسد ٚ حذٚد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *