جرم در فضا چگونه است؟

جرم در فضا چگونه است؟

جرم در فضا چگونه است؟ سٚؿٗ اػر وٝ وٟىـاٖٞا ٚ ػ٥اساذ غَٛخ٥ىش٢ وتٝ دس فضتا ٚختٛد داس٘تذ، ختشْ ٞتا٢ تؼ٥اس ػٍٙ٥ٙ٣ ٞٓ داس٘ذ. دس خذَٚ ص٤ش، تشخ٣ اص ا٤ٗ ختشْ ٞتا تتٝ كتٛسذ زمش٤ثت٣ ت٥تاٖ ؿذٜ اػر. جسن

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *