27
جولای

تعداد اتم هایی که در نوک یک سوزن اهنی وجود دارد چه میزان می تواند باشد

تعداد اتم هایی که در نوک یک سوزن اهنی وجود دارد چه میزان می تواند باشد
تعداد اتم هایی که در نوک یک سوزن اهنی وجود دارد چه میزان می تواند باشد
  • حرکت الکترٍىّا در اتن ٞؼسٝ٢ ازٓ تؼ٥اس وٛچه اػر ٚ ت٥ـسش حدتٓ دسٖٚ ازتٓ سا فضتا٢ ختاِ٣ زـتى٥ُ دادٜ اػر؛ تٝ عٛس٢وٝ اٌش فضتا٢ دسٖٚ ازتٓ سا ٔا٘ٙتذ ٤ته صٔت٥ٗ فٛزثتاَ تتضسي دس ٘ظتش تٍ٥ش٤ٓ، ٞؼسٝ ٢ ازٓ ٔا٘ٙذ ٤ه زٛج وٛچته دس ٚػتظ ا٤تٗ صٔت٥ٗ فٛزثتاَ اػتر أتا خاِةزش ا٤ٙىٝ زمش٤ثاً زٕاْ خشْ ازٓ ٔشتٛط تٝ ٕٞ٥ٗ ٞؼسٝ٢ تؼ٥اس وٛچه اػر

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility