20
جولای

بشکـنـد دستی که بـازویت شکست

جـایِ سیلی بـر رُخ مـاهت نشست

بشکـنـد دستی که بـازویت شکست

تـا قیامت مورد لـعـن خـداست

آن که راهـت را میـان کوچه بـست

مصطفی_محمـدی

برچسب‌ها:

Accessibility