18
جولای

يوسف گمگشته باز آيد ، اگر ثابت شود

يا صاحب الزمان (عج)

يوسف گمگشته باز آيد ، اگر ثابت شود

در فراقش مثل يعقوبيم و حسرت ميخوريم …

حامدفروغي

Accessibility