18
جولای

هر شب اگر کبوتر دل سوی کربلاست

شهادتامامهادی_ع

هر شب اگر کبوتر دل سوی کربلاست

امشب مسیر رفتنش از سمت سامراست

علیعلیبیگی

Accessibility