17
جولای

سحر پانزدهم ، دل به “حسن” دادم و بس

حسن_آباد

سحر پانزدهم ، دل به “حسن” دادم و بس
روی پای “پسر فاطمه” افتادم و بس

دل من گشته خراب و “حسن” آبادش کرد
من فقط اهل دیار “حسن آبادم” و بس

پوریا_باقری

Accessibility