17
جولای

جلوه ی حُسنِ خدا در رمضان است حسن

جلوه ی حُسنِ خدا در رمضان است حسن (ع)
کشتی جودو کرم را بادبان است حسن(ع)
خون حیدر به رگش در جریان است حسن(ع)
روی و مویش به خدا قبله ی جان است حسن(ع)

شده اند عالمیان دست به دامان حسن(ع)

باعث روشنی خانه مولا هستی
اولین سلاله حیدرو زهرا هستی
بعدزهرا س و علی شافع عقبی هستی
به خداوند قسم معنی یکتا هستی

تادم حشربگویم سن قربان حسن

گوشه ی لعل لبت خال پیمبرداری
وارث جنگ جمل هیبت حیدر (ع )داری
غربتی نیست تو را این همه نوکر داری
تو پدر همچو علی (ع)ساقی کوثر داری

مست شوم تا شنوم ذکر حسن(ع) جان حسن(ع)

شتر سرخ جمل را چه کسی پی کرده
معنی واژه یل را چه کسی طی کرده
این حسن(ع) بود که در ساغر ما می کرده
او کرم کرده که عشقش به دلم ری کرده

بنویسید مرا کلب نگهبان حسن(ع)

عجبی نیست که درمعرکه غوغا می کرد
رقص شمشیر حسن بود که شیدا می کرد
ذکر حیدر به لبش بود که نجوا می کرد
میمنه میسره را یکسر دریا می کرد

بی سبب نیست که گشتیم مسلمان حسن(ع)

روزگاریست که سودای بتان دین من است
طاق ابروی حسن قبله و آئین من است

علی درویشی

Accessibility