12
جولای

تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب سوسک

 

شاید شما هم خواب سوسک حشره زیان آور را دیده باشید.شاید سوسک نگرانی و تشویش بوجود آورد اما تعابیر مختلفی راجع به آن وجود دارد.اگر شما هم خواب سوسک را دیده اید مطمئن باشید میتوانید تعبیر خواب سوسک خود را همینجا بیابید.
تعبیر خواب سوسک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی
تعبیر کشتن سوسک در خواب کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد.
تعبیر دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.
تعبیر خواب سوسک از نظر مولف
تعبیر خواب سوسک چون سوسک بیشتر از آنکه به انسان زیان جسمی برساند موجب ترس یا وحشت می گردد می توان از آن به یک مزاحم حقیر و پست تعبیر نمود.
تعبیر خواب سوسک از آنلی بیتون
تعبیر حرکت سوسک اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود ، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد .
تعبیر کشتن سوسک اگر در خواب سوسک را بکشید ، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد .

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,