11
جولای

تعبیر خواب شتر

,تعبیر خواب شتر,تعبیر خواب شتر مرغ,تعبیر خواب شتر سواری,تعبیر خواب شتر سفید,تعبیر خواب شتر سیاه,تعبیر خواب شتر دیدن,تعبير خواب شترمرغ,تعبير خواب شتر در خانه,تعبیر خواب شتر قهوه ای,تعبير خواب شتر سفيد,تعبیر خواب شتر مرغ سیاه,تعبیر خواب شترمرغ سفید,تعبیر خواب شتر مرغ ابن سیرین,تعبیر خواب شتر مرغ بزرگ,تعبیر خواب گوشت شتر مرغ,تعبیر خواب بچه شتر مرغ,تعبیر خواب کشتن شتر مرغ,تعبیر خواب جوجه شترمرغ,تعبیر خواب گاز گرفتن شتر مرغ,تعبیر خواب شتر سواری چیست,تعبیر شتر سواری در خواب,تعبیر خواب دیدن شتر سواری,تعبیر خواب شتر سفید دیدن,تعبیر خواب شتر سفید ابن سیرین,تعبیر خواب شتر سفید چیست,تعبیر دیدن شتر سفید در خواب,تعبیر خواب بچه شتر سفید,تعبير خواب شتر سياه,تعبیر خواب دیدن شتر سیاه,تعبیر شتر سیاه در خواب,تعبیر خواب شتر مشکی,تعبير خواب شتر ديدن,تعبیر خواب دیدن شتر در خانه,تعبیر خواب دیدن شتر سفید,تعبیر خواب شتر در خواب دیدن,تعبیر خواب دیدن شتر مرغ,تعبیر خواب دیدن شتر درخواب,تعبیر خواب دیدن شتر مرده,تعبیر خواب شترمرغ مرده,تعبیر خواب شترمرغ ماده,تعبیر خواب شترمرغ بزرگ,تعبیر خواب گوشت شترمرغ,تعبیر خواب دیدن شترمرغ,تعبیر خواب کشتن شترمرغ,تعبیرخواب شتر در خانه
تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر از نگاه امروزی و مدرن

شتر نمادی از استقامت، و رسیدن به اهداف بلند مدت است. اگر شما خواب دیدید بر شتری تیکه زده بودید نشان ان است که شما هم داری نماد های  ویژه  این موجود را در خود دارید. روش دیگر ممکن است شما در زندگی شخصی خود در حال سازش باشید که خود را با کیفیت زندگیتان هماهنگ کرده اید.

در مورد تعبیر خواب شتر از نگاه روانپزشکی این را هم می توان گفت که خواب شتر نشانه مشکلات زندگی خودتان را نشان می دهد ولی با شتری که خواب دیده اید می توانید دریابید که خوابتان این پیام را می دهد که مانند این موجود شگفت انگیر در برابر مشکلات می ایستید.

تعبیر خواب شتر از نگاه معبرین قدیمی الهی عرفانی:

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي خود را بر اشتري مجهول بيند كه به شتاب همي رود، دليل كند به سفر رود. اگر بيند بر اشتري جولان همي كرد، دليل است غمگين و متفكر شود. اگر بيند بر اشتري نشسته بود و راه گم كرده مي راند و ندانست راه راست كجاست، دليل است در راه خويش فرومانده و هيچ تدبير نتوان ساخت. اگر بيند ماده شتري يافت، دليل است بر اين كه زن خواهد. اگر اشتر با بچه بود، آن زن كه خواهد با فرزند بود. اگر بيند اشتر از وي روي بگردانيد و مطيع او نشد، دليل است اندوهگين شود.

حضرت دانيال گويد: اگر بيند بر اشتر مست خشمآلود نشسته بود، دليل كه بر مردي بزرگ غلبه كند. اگر بيند با اشتري جنگ و نبرد مي كرد، دليل است با مردي عجمي كه دشمن بود وي را، خصومت افتد. اگر بيند كه رمه اشتران را همي چرانيد و دانست از ملك او بود، دليل كند كه وي را ولايتي بود و به مردم آن ولايت فرمانروا شود. اگر بيند اشتر را همي دوشيد ، دليل است از پادشاه مال يابد بر قدر ان شير كه دوشيده بود. اگر بيند به جاي شير از پستان شتر خون آمد، دليل است آن مال كه بدون رسد حرام بود. اگر بيند ماده شتري كسي بدو بخشيد، يا از كسي بخريد، دليل كه زن خواهد يا كنيزك بخرد. اگر بيند ماده شتري كه از او بود بگريخت يا دزد برد،دليل است از زن جدا شود يا در ميان ايشان خصومت افتد. اگر بيند ماده شتر او بمرد، دليل كه زنش بميرد. اگر بيند كه شتر بچه آورد، دليل كه زنش بچه آورد و مالش زياد شود. اگر ماده شتري ديد به اميدي كه دارد برسد. اگر بيند كه گوشت اشتر مي خورد، دليل است بيمار گردد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كسي گوشت اشتر بسيار بدو داد، دليل است مال يابد به قدر گوشت اشتر. اگر بيند كه اشتر را قرباني مي كرد و گوشت او را به هر كسي مي داد، دليل كه مردي بزرگ در آنجا قرباني شود يا بميرد. اگر بيند كه اشتري مجهول در پس او همي آيد، دليل كه سرگشته و متفكر شود. اگر بيند كه اشتري را قهر و زبون خويش كرد، دليل است دشمن را مقهور خويش كند. اگر بيند كه رمه اشتران در زميني يا در دهي جمع مي گرديد،دليل است در آنجا دشمن جمع شود، يا سيل در آنجا خرابي كند يا بيماري در مردم آن موضع مستولي شود. اگر بيند كه اشتران بار گندم و جو داشتند، دليل است از آن دشمن در آنجا خير و بركت بود. جابر مغربي گويد: اگر بيند بر اشتر يك ساله نشسته بود، دليل است اندوهگين شود. اگر بيند از اندام شتر وي خون زايل شود، دليل كه سعادت و نعمت دنيا يابد به قدر آن خون. اگر بيند مهار اشتري مي كشيد، دليل است بافردي فرمانبردار او را خصومت افتد. اگر بيند كه در بيابان اشتر بسيار يافت، دليل است بر بزرگي و فرمانروائي او بر جماعت بيابانگرد. اگر بيند كه دو شتر يافت، دليل كه مال يابد. اگربيند كسي وي را شتري داد، دليل كه به قدر و قيمت آن منفعت يابداز كسي. اگر بيند كه قومي شتري بكشتند و گوشت آن قسمت كردند، دليل كند كه در آن موضع مردي دارا بيمرد و مال وي را قسمت كنند به ميراث. اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند كه اشتران بسيار داشت و دانست كه آن جمله ملك وي است و از اشتران اعرابي بودند، دليل است در ديار عرب پادشاه گردد. اگر اشتران عجمي بودند، دليل است در ديار عجم پادشاه گردد. اگر زني بيند اشتري با بخورد، دليل كه از پادشاه مال و نعمت يابد و بدانكه پوست اشتر نيز همين. دليل را دارد و بعضي از معبران گفته اند: ميراث يابد. اگر بيند كه اشتر با او سخن گفت، دليل است خير و نيكي بدو رسد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن اشتر درخواب بر ده وجه بود. اول: پادشاه عجمي، دوم: مردي امير، سوم: مرد مومن، چهارم: سيل، پنجم: فتنه، ششم: آباداني، هفتم: زن ،هشتم: حج، نهم: نعمت، دهم: مال و اشتر عربي، دليل بر مردم عرب كند و اشتر عجمي، دليل بر مردم عجمي و بدانكه اشترباني به تاويل خداوند به تدبير و ولايت بود و راست كننده كارها بود.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility