8
جولای

تعبیر خواب حوض

تعبیر خواب حوض

تعبیر خواب حوض

 

محمدبن سیرین گوید: اصل حوض در خواب علم ودانش است.
اگر بیند خویشتن با آب حوض همیشست، دلیل که توفیق یابد و ازگناه و عصیان باز ایستد. اگر دید همه آب حوض فرو برد و آن آب او خوش آمد، دلیل که عمر خود به سلامت گذراند و مالش زیاد شود. اگر اهل علم است علمش زیاد شود.
ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند تن و جامه خود به حوض میشست، دلیل که اهل بیتش توبه کنند وسیرت نیک و راه دین جویند. اگر بیند جامه خود به حوض بشست و پلیدیازجامه در زیر آب ظاهر گشت، دلیل که به علم کار نکند و به بدیدر میان خلق مشهور شود. اگر بیند کنار حوض سبز رسته بود، دلیل که از علم خود منفعت یابد و مردم نیز از علم او منفعت یابند، خاصه که حوض مِلک او باشد. اگر بیند حوض ملک او نبود و از آنِ مسلمین بود زیاده و نقصان آن حوض به علمایآن دیار باز گردد یا به کسیکه در آن شهر حاکم بود. اگر بیند آب حوض تیره و تلخ بود، دلیل بر غم و اندوه کند. جابر مغربیگوید: اگر بیند آب حوض همیخورد مال یابد از مردیتوانگر و عاقبت کارش نیک است و مال یابد به قدر بزرگیحوض.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن حوض در خواب بر چهار وجه است. اول: مردم با منفعت. دوم: مردیتوانگر. سوم: مال جمع کرده. چهارم: عالمیکه از ویعلم و نفع حاصل کنند.
1ـ دیدن حوض در خواب ، نشانة ثابت ماندن شانس و اقبال شما و روبرو شدن با اتفاقاتیهیجان آمیز است .
2ـ اگر خواب ببینید آب حوض گل آلود است ، نشانة آن است که درگیر مشاجرات خانوادگیخواهید شد

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Accessibility