31
جولای
زیباترین و جذاب ترین زن جهان در سال ۲۰۱۹ انتخاب شد +عکس زیباترین زن جهان در سال ۲۰۱۹ انتخاب شد +عکس زیباترین و جذاب ترین زن جهان درسال ۲۰۱۹ معرفی شد، این زن کیت آپتون بازیگر مشهور هالیوودی است که واقعا زیبا و خوش اندام است.در نظرسنجی مجله ماکسیم، کیت آپتون بعنوان جذاب ترین زن دنیا انتخاب شد ودر راس فهرست 100 نفره این مجله...
30
جولای
داستان اول خانه دانشجویی بعد از آخرین کلاسم تو دانشگاه حدود ساعت ۸ شب با دوستام خداحافظی کرده و به سمت منزل دانشجویی خود که حدود ۱۰ دقیقه با دانشگاه فاصله داشت به راه افتادم . دیدم هوا خوبه حال و هوای پیاده روی به سرم زد، بنابراین تصمیم گرفتم مسیر دانشگاه تا منزل رو پیاده برم . من و سه دوستم یه منزل دانشجویی...
30
جولای
داستان اول خانه دانشجویی  بعد از آخرین کلاسم تو دانشگاه حدود ساعت ۸ شب با دوستام خداحافظی کرده و به سمت منزل دانشجویی خود که حدود ۱۰ دقیقه با دانشگاه فاصله داشت به راه افتادم . دیدم هوا خوبه حال و هوای پیاده روی به سرم زد، بنابراین تصمیم گرفتم مسیر دانشگاه تا منزل رو پیاده برم . من و سه دوستم یه منزل دانشجویی...
28
جولای
ان چیست که در دشت سبز است در مغازه سیاه در خانه قرمز برای دیدن پاسخ اینجا کلیک نمایید. What's in the green plain in the black shop in the red house Click here to see the answer. ان چیست که در دشت سبز است در مغازه سیاه در خانه قرمز
27
جولای
اطلاعات بسیار عالی در مورد امواج ٔا تٝ وٕه ٘ٛس ٚ كٛذ تا د٘٥ا٢ اعشاف خٛد دس اسزثتاط ٞؼتس٥ٓ ٚ دس ٚالتغ، ت٥ـتسش٤ٗ اعلاػاز٣ وٝ اص خٟاٖ اعشافٕاٖ دس٤افر ٔ٣وٙ٥ٓ، اص عش٤ك ا٘سـاس ٔٛجٞا اػر. خذ٤ذٜٞا٢ ٔٛخ٣ دس خٟاٖ فشاٚاٖا٘ذ. ٌزؿسٝ اص ٘ٛس ٚ كٛذ، صٔ٥ِٗشصٜ، آؿفسٍ٣ ا٤دتاد ؿذٜ تش آب دس٤اٞا ٚ ال٥تا٘ٛع ٞتا، خشزٛٞتا٢ ٌأتا، ا٤ىتغ، ساد٤تٛ٤٣ ٚ زّٛ٤ض٤تٛ٘٣ ٚ … ٞا٤٣ اص...
27
جولای
دما در فضای بین ستاره ای,دمای در فضا چقدر است دما در فضای بین ستاره ای,دمای در فضا چقدر است دها در فضا حسٕاً اص ف٥ض٤ه دٚساٖ دت٥شػساٖ تٝ خاعش داس٤ذ وتتٝ ٌشٔا تتتٝ ػٝ عش٤ك ٔٙسمُ ٔ٣ؿٛد:
27
جولای
جرم در فضا چگونه است؟ جرم در فضا چگونه است؟ سٚؿٗ اػر وٝ وٟىـاٖٞا ٚ ػ٥اساذ غَٛخ٥ىش٢ وتٝ دس فضتا ٚختٛد داس٘تذ، ختشْ ٞتا٢ تؼ٥اس ػٍٙ٥ٙ٣ ٞٓ داس٘ذ. دس خذَٚ ص٤ش، تشخ٣ اص ا٤ٗ ختشْ ٞتا تتٝ كتٛسذ زمش٤ثت٣ ت٥تاٖ ؿذٜ اػر. جسن