26
ژوئن

تعبیر خواب انگور

قوره

تعبیر خواب انگور

انگور از میوه های بهشتی است و خواب انگور هم از خوابهای متداول می باشد.اگر شما انگور در خوابدیده اید و کنجکاو هستید که تعبیر خواب انگور را بدانید میتوانید در اینجا کامل ترین مرجع برای تعبیرخواب انگور را ببینید ادامه مطلب بروید

تعبیر خواب انگور از دید حضرت امام جعفر صادق ع
تعبیر خواب انگور سیاه و سفید بر سه چیز دلالت می کند
فرزند صالح-علم فرائض-مال حلال
تعبیر خواب فشردن انگور بر سه چیز دلالت می کند
مال پر برکت-زیادی نعمت-امان از بلا و سختی
تعبیر خواب انگور از دید حضرت یوسف ع
انگور در خواب دیدن اشاره به روزی حلال دارد
تعبیر خواب انگور از دید قرآن کریم
و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور برای] شراب می‏فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب] دیدم که بر روی سرم نان می‏برم و پرندگان از آن می‏خورند به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‏بینیم. آیه 36 سوره مبارکه یوسف
ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می‏نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‏شود و پرندگان از [مغز] سرش می‏خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. آیه 41 سوره مبارکه یوسف
تعبیر خواب انگور از دید حضرت دانیال ع
تعبیر خواب خوردن انگور در وقت خودش غم و ناراحتی است
تعبیر خواب خوردن انگور در بی وقت ترس است و به هر عدد انگور که خورده شلاق می خورد
تعبیر خواب خوردن انگور سفید در وقت خودش نعمت و خیر در زندگی است
تعبیر خواب انگور از دید محمد بن سیرین
تعبیر خواب انگور سفید خوردن در وقت خودش مالی است که به سختی بدست می آید
تعبیر خواب انگور قرمز به وقت خود خوردن دلیل سود کم است
تعبیر خواب خوردن انگوری که پوست سخت دارد مالی است که سخت حاصل می شود
تعبیر خواب خوردن انگور با پوست روشن،مال حلال است
تعبیر خواب خوردن انگور با آب تیره دلیلی بر مال حرام است
تعبیر خواب انگور سرخ جاه و مقام است.
تعبیر خواب انگور سیاه ناراحتی است
تعبیر خواب انگور شیرین تر و تازه تر دلیل بر بتری بیشتر است
تعبیر خواب انگور از دید جابر مغربی
تعبیر خواب انگور فشردن بر چوب خدمت کردن به پادشاهی ظالم است
انگور فشردن در خواب در طشت تعبیرش خدمت به زنی بزرگ است
تعبیر خواب فشردن انگور در کاسه خدمت به ادم خسیس است
تعبیر خواب فشردن انگور و جمع کردن در کوزه به دست آوردن پول از پادشاست
تعبیر خواب انگور از دید لوک اویتنهاو
تعبیر خواب انگور خوردن ، تب مختصر است
تعبیر خواب چیدن انگور ، جدایی غیر منتظره است
تعبیر خواب انگور سفید ، شادمانی است
تعبیر خواب انگور سیاه ، غصه است
تعبیر خواب دیدن انگور ، شما به هدفتان خواهید رسید
تعبیر خواب کسی انگور به شما بدهد ، آشناییهای تازه در راه است
تعبیر خواب کشمش ، دعوا در همسایگی شما رخ می دهد
تعبیر خواب انگور از دید منوچهر مطیعی
تعبیر خواب درخت انگور امید است
تعبیر خواب درخت انگور از دید ابن سیرین زنی کریمه است ومی تواند فرزندانمان باشد
تعبیر خواب انگور از دید آنلی بیتون
تعبیر خواب چیدن انگور این است که بعد از دردسر به شادی می رسید
تعبیر خواب انگور سبز خطا برای لذت بردن است و با احساس رفتار کردن است
تعبیر خواب دیدن انگور فرار از کار سخت است
تعبیر خواب انگور خوردن برای دختر دلسردی از آرزوهای خود است
تعبیر خواب انگور از دید کتاب سرزمین رویاها
تعبیر خواب یک درخت مو پر از انگور این است که عمرتان طولانی خواهد بود.
تعبیر خواب انگور خوردن این است که نگرانی و اضطراب بر شما غلبه میکند .
تعبیر خواب انگور خوردن بچه ها این است که نفوذ شما بر دیگران بیشتر می شود
تعبیر خواب خرید انگور این است که در کارهایتان بسیار محتاط باشید
تعبیر خواب انگور فروختن این است که نگرانیها برطرف می شود و کارهای شما با موفقیت پیش خواهند رفت .
تعبیر خواب انگور سفید این است که پیروزی بر دشمنان و بد خواهان خواهید یافت
تعبیر خواب انگور سیاه این است که در کارهایتان بسیار محتاط باشید .
تعبیر خواب خوشه های انگور این است که دارایی شما به مقدار قابل توجه ای بیشتر خواهد شد .
تعبیر خواب چیدن انگور این است که شانس بزرگی در نزدیکی شماست .
تعبیر خواب له کردن انگور این است که باید روش زندگیتان را تغییر دهید .
تعبیر خواب حمل کردن انگور این است که ثروت بدست می آورید
تعبیر خواب درست کردن کشمش این است که موفقیت شما در حال حاضر امکان پذیر نیست .

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,